Ubytovací poriadok

 1. Ubytovať je možné len hosťa, ktorý sa riadne prihlásil. Za týmto účelom predloží hosť pracovníkovi na recepcii, hneď pri príchode občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti a vyplní prihlasovací lístok.
 2. Ubytovňa poskytuje ubytovaným hosťom služby minimálne v rozsahu, ktorý určuje príslušná odborná norma v stanovenej triede.
 3. Hosťovi môže byť vo výnimočných prípadoch ponúknuté aj iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 4. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa najneskôr do 20 00 hod. a do toho istého času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.
 5. Hosť je povinný, v deň odchodu, uvoľniť izbu do 10 °° hod, ak sa  nedohodne s pracovníkom recepcie, alebo majiteľom inak.
 6. Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu byť ponúknutá aj iná izba, než tá, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 7. Za peniaze a cenné veci hotel zodpovedá len vtedy, ak ich prevzal do úschovy oproti potvr-deniu, alebo sú uložené v hotelovom trezore.
 8. Na izbu môže hosť vodiť návštevy iba so súhlasom majiteľa alebo pracovníka na recepcii v čase od 0800 do 2000 hod.
 9. V izbe ani iných priestoroch ubytovne, nesmie hosť bez súhlasu vedenia ubytovne premiestňovať zariadenia, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 10. V hoteli a zvlášť na izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa / holiaci, masážny strojček a pod./
 11. Pred odchodom z izby, je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť svetlá aj ventilátor a uzamknúť vchodové dvere na izbe.
 12. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých na izbe, ani v iných priestoroch ubytovne.
 13. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené miesto.
 14. Psi a iné domáce zvieratá môžu byť v hoteli ubytované len vynímočne so súhlasom majiteľa ubytovne, za predpokladu, že majiteľ zvieraťa preukáže ich 100% zdravotný stav a zaplatí príslušný poplatok za ubytovanie. Zvieratá nemajú prístup do priestorov, kde sú pripravované  alebo podávané jedlá a nápoje. Vo všetkých priestoroch ubytovne musia nosiť náhubok a nemožno ich  ponechať bez dozoru. Zodpovednosť za škody alebo hygienické nedostatky spôsobené zvieraťom na majetku ubytovne alebo ostatných hostí má hosť, ktorý zviera doprevádza.
 15. V čase od 2200 hod. do 0600 hod. musí hosť dodržiavať nočný kľud.
 16. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 17. Za ubytovanie a objednané služby je hosť povinný zaplatiť, v súlade s platným cenníkom, spravidla pri nástupe na pobyt, prípadne doplatiť za navyše poskytnuté služby pri odchode. Cenník cien je k nahliadnutiu na recepcii.
 18. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho po-ruší, má vedenie ubytovne  právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.
 19. Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňom 01.11. 2015