Reklamačný poriadok

Penzión osada

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1.  Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie nedostatkov na službách a tovaroch predávaných a poskytovaných v Penzióne Osada Liptovská Osada č.325, podnikateľkou p.Helenou Ferenčíkovou (ďalej len „ubytovacie zariadenie, dodávateľka služby“), vydáva tento reklamačný poriadok v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, . a zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník z znení neskorších predpisov

Článok II.

Právo a miesto uplatnenia reklamácie

 1. Klient má právo na poskytnutie služieb zahrnutých do ceny pobytu a dojednaných pri objednávaní a následnom potvrdení objednávky pri obstaraní pobytu. Pokiaľ zistí, že tieto služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb alebo nezodpovedajú dojednaným službám alebo úrovni služieb prezentovanej na webovej stránke ubytovacieho zariadenia, má pravo na reklamáciu.
 2. Klient je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste.
 3. Klient je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne po jej zistení, v mieste pobytu – u dodávateľa služby, tak, aby sa reklamovaný nedostatok mohol bez zbytočných odkladov odstrániť. O uplatnení práva reklamácie je klient povinný urobiť v spolupráci s dodávateľom služby, písomný záznam – Reklamačný protokol, v ktorom je povinný uviesť:
  1. a. označenie pobytu – minimálne miestom a termínom pobytu , v prípade možnosti aj kópiou objednávky a potvrdenia rezervácie
   s dátumom jej uzavretia,
  2. b. identifikáciu reklamujúcej osoby,
  3. c. čoho sa klient domáha (napr. bezplatného odstránenia chyby, náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa charakteru služby možné, primeranej zľavy z ceny chybne poskytnutej služby)
  4. d. podpis objednávateľa a dodávateľa služby alebo kompetentnej osoby

Reklamačný protokol slúži ako podklad na prešetrenie reklamácie. Musí sa vyhotoviť v dvoch exemplároch, jeden obdrží klient a druhý dodávateľka služby. Tento doklad slúži ako potvrdenie o uplatnení reklamácie. Objednávateľ je oprávnený uplatniť právo reklamácie aj dodatočne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia pobytu, alebo v prípade ak sa pobyt neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal pobyt podľa zmluvy skončiť. V takom prípade je klient povinný uplatniť reklamáciu písomne, s uvedením rovnakých údajov ako v Reklamačnom protokole a doručiť ju do sídla ubytovacieho zariadenia. Klient je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie nedostatkov poskytnutej služby, poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutočný stav. Ak klient neuplatní svoje právo v stanovených reklamačných lehotách, alebo nedodrží reklamačný postup, jeho nárok na reklamáciu zaniká. Ak klient úplne alebo z časti nevyužije objednané, zaplatené a ubytovacím zariadením zabezpečené služby pre okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe dodávateľky služby alebo pre okolnosti na strane klienta, nevzniká z tohto dôvodu klientovi právo na reklamáciu, ani nárok na úhradu alebo zľavu z ceny. Ubytovacie zariadenie nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, kvalitu, rozsah, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú ním poskytované, ale sú poskytované alebo organizované inými subjektmi, ktoré klient využíva počas pobytu v ubytovacom zariadení.. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za škodu spôsobenú klientom, treťou osobou alebo nezvratnou udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných udalostí. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných priechodov, nepriaznivého počasia, prípadne náhlej technickej poruchy, alebo zmenu trasy dopravného prostriedku, z dôvodu zachovania bezpečnosti prepravy cestujúcich.

Článok III.

Postup a vybavovanie reklamácie

 1. O opodstatnenosti reklamácie rozhodne dodávateľka služby alebo iná kompetentná osoba.
 2. V prípade, ak je reklamácia uplatnená priamo v mieste pobytu u dodávateľky služby, je táto oprávnený o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní, za podmienky, že je požiadavkám klienta možné vyhovieť.
 3. V prípade, ak reklamáciu nie je možné vybaviť na mieste samotnom, bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie s uvedením všetkých požadovaných údajov, pokiaľ sa klient s dodávateľkou služby nedohodnú na dlhšej lehote.
 4. V prípade, ak je na vybavenie reklamácie potrebný dlhší čas, ako 30 dní, najmä z dôvodu zabezpečenia podkladov v spolupráci s tretími osobami alebo so zahraničím, bude dodávateľka služby o tejto skutočnosti, ako aj o stave prešetrovania reklamácie klienta písomne informovať.
 5. O vybavení reklamácie bude cestovná kancelária informovať klienta písomne.
 6. V prípade opodstatnenej reklamácie sa dodávateľka služby zaväzuje k bezplatnému odstráneniu chýb, pokiaľ je to možné, alebo k poskytnutiu primeranej zľavy z ceny poskytnutých služieb. V prípade neopodstatnenej reklamácie bude klient písomne informovaný o dôvodoch, pre ktoré považuje ubytovacie zariadenie reklamáciu za neopodstatnenú.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2013.