Všeobecno-obchodné podmienky

Predmet zmluvy I.

 • Predmetom zmluvy je poskytovanie dohodnutých služieb zo strany poskytovateľa na základe požiadavky objednávateľa.
 •  Požiadavka objednávateľa je presne špecifikovaná v písomnej (e-mailovej ) objednávke.

Čas plnenia zmluvy

 • V zmysle objednávky objednávateľa.

 

Cena a platobné podmienky II.

 

 

 1.  Cena za objednané služby je stanovená podľa cenníka zverejneného na www.penzionosada.sk, prípadne dohodou a je jasná pred potvrdením objednávky.
 2. Objednávateľ služby zaplatí poskytovateľovi zálohu vo výške min.20 % z celkovej ceny služby v dohodnutom čase.
 3.  Poskytovateľ po pripísaní zálohy na účet poskytovateľa potvrdí prijatie zálohy a rezerváciu objednávateľovi.
 4. Od doby prijatia objednávky poskytovateľom až do doby dohodnutej na pripísania zálohy na účet sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný.
 5. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade pri platení zvyšnej časti dohodnutej ceny pri nástupe na pobyt.
 6. V prípade, že objednávateľ zálohu riadne a včas neuhradí, poskytovateľ služieb je oprávnený rezerváciu zrušiť.

Práva a povinnosti zmluvných strán III.

 1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje:
  1. Poskytnúť objednávateľovi relevantné informácie o službách a aktuálnych cenách, ktoré sú predmetom záujmu objednávateľa.
  2. Poskytnúť služby v deklarovanom rozsahu, čase a kvalite podľa platných noriem a štandardov služieb ubytovacieho zariadenia.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje:
  1. Uhradiť v stanovenej lehote finančný preddavok za poskytované služby.
  2. Pri nástupe na pobyt doplatiť zvyšnú časť dohodnutej ceny, prípadne po obdržaní daňového dokladu (faktúry) zaplatiť peňažný záväzok poskytovateľovi služby v stanovenej lehote splatnosti.
  3. Rešpektovať prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia.

Porušenie platobných podmienok a zmluvná pokuta IV.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku si poskytovateľ služby môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 2. Všetky storná objednávok musia byť v písomnej forme alebo emailom a musia byť preukázateľne a jasne datované. Poskytovateľ služby si pri storne objednávky účtuje nasledovnú zmluvnú pokutu:
  1. a) pri storne alebo znížení rozsahu ubytovacích služieb:
   1. nad 60 dní pred dohodnutým termínom nástupu – bez poplatku
   2. od 30 do 59 dní pred dohodnutým termínom nástupu – 30% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb
   3. od 15 do 30 dní pred dohodnutým termínom nástupu – 50% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb
   4. od 7 do 14 dní pred dohodnutým termínom nástupu – 70% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb
   5. od 1 do 6 pred dohodnutým termínom – 90% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb
   6. v deň nástupu 100% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb
  2. b) v prípade predčasného odchodu alebo nevyužitia objednaných služieb zaplatí objednávateľ poskytovateľovi plnú výšku ceny všetkých objednaných služieb, okrem prípadov, kedy boli služby spôsobené neposkytnutím služieb zo strany poskytovateľa.
  3. c) zmluvná pokuta nebude účtovaná, pokiaľ sa čiastočné alebo úplné neodobratie produktu uskutoční v dôsledku vyššej moci, ktoré je ale potrebné objednávateľom dokladovať poskytovateľovi služby.

Porušenie platobných podmienok a zmluvná pokuta V.

 

 1.  V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
 2. Objednávateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku poskytovateľa služieb zo strany osôb ktoré sú ubytované, alebo sa zúčastňujú na akcii, ktorú objednávateľ u poskytovateľa služieb objednal.
 3. Pri osobnom kontakte je zmluva vyhotovená v dvoch exemplároch,a každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
 4. Prípadné spory, ktoré zo zmluvného vzťahu vzniknú, sa zaväzujú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. Ak sa nedohodnú, spor bude riešený súdnou cestou podľa práva platného v Slovenskej republike
 5. Otázky, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 6. Na znak súhlasu, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, jasne a zrozumiteľne bez akýchkoľvek jednostranných výhod, potvrdzujú túto skutočnosť oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisom na objednávke.